صنعت پلاس

تارنمای جــامـع صـنـــایـــع ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

درباتاقیلوکس


درباتاقینقشمهمیدرطراحیوزیباییساختمانوسازهدارد.انتخابدربچوبیاتاقمناسبکهدارایکیفیتبالاباشدوهمرنگبارنگخانهواتاقهاباشد،میتواندزیباییخانهشمارادوچندانکند. درباتاقبایدمحکموتوپرباشد،تاهمدارایعمرزیادوهممحافظخانهشماباشد. گرچهایندربهایچوبیلیستقیمتبالاتریدارند. دربچوبیارزانتر،دارایعمرواستحکامکمتریهستند. درباتاقمیتواندجنسهایمختلفیداشتهباشند. دربهایاچدیافدارایاستحکاموزیباییبیشترینسبتبهدربهایامدیافهستند.درباتاقیملامینههمیکیازانواعدربداخلیساختماناستکهطرفدارانخاصخودرادارد.


درب-داخلیاتاقی-و-سرویسی

اطلاعات آگهی

×