صنعت پلاس

تارنمای جــامـع صـنـــایـــع ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

تعدادی قالب ست دوم نیز به شرح زیر موجود می باشد:
1-قالب سبد میوه 22 کیلوگرمی
وزن قطعه تولیدی : 870 گرم
سالم و کم کار

2-قالب سبد میوه  8 کیلویی
وزن قطعه تولیدی : 280 گرم
سالم و کم کار

3- قالب سبد میوه ده کیلویی
وزن قطعه تولیدی : 270 گرم
سالم و کم کار

اطلاعات آگهی

×