صنعت پلاس

تارنمای جــامـع صـنـــایـــع ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

 ساخت ، تولید و فروش در آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت دقت پویای نوینساخت و تولید جعبه وزنه 1 کیلوگرمی ، 2 کیلوگرمی و 5 کیلوگرمی ساخت و تولید وزنه 5 کیلوگرمی ، 10 کیلوگرمی و 20 کیلوگرمیساخت وزنه در کلاس M1 , F2

اطلاعات آگهی

×